Marc Jacobs USB Hub

Marc Jacobs Designer ชื่อก้องโลกนึกสนุกนำรูปทรงของเทปคลาสเซ็ทเทคโนโลยีสมัยเก่ามาออกแบบให้เป็น USB Hub เทคโนโลยีนิยมในโลกปัจจุบัน ซึ่งลายเ้ส้นและการลงสีแบบเด็กๆนี้คงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัยเด็กของเขานั้นว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างไร ซึ่ง Marc Jacobs ก็ลงชื่อของตัวเองไว้ทั้ง 3 แบบ โดยแต่ละแบบก็จะมีช่องให้เสียบ USB 3 ช่ิองด้วยกัน

Marc Jacobs USB Hub

Source: hypebeast